Bảo vệ đề án nông nghiệp công nghệ cao tại An Giang

Bảo vệ đề án nông nghiệp công nghệ cao tại An Giang

Bảo vệ đề án nông nghiệp công nghệ cao tại An Giang. Ảnh: Tùng lập dự án