BV dự án tại Ban QL Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP. HCM

BV dự án tại Ban QL Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP. HCM

BV dự án tại Ban QL Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP. HCM. Ảnh: Tùng lập dự án