Bảo vệ dự án tại Bộ Công thương

Bảo vệ dự án tại Bộ Công thương

Bảo vệ dự án tại Bộ Công thương. Ảnh: Tùng lập dự án