Bảo vệ dự án tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bảo vệ dự án tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bảo vệ dự án tại Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Tùng lập dự án