Bảo vệ dự án- Sở LDTBXH Long An

Bảo vệ dự án- Sở LDTBXH Long An

Bảo vệ dự án- Sở LDTBXH Long An. Ảnh: Tùng lập dự án