Bảo vệ dự án tại- Sở Ninh Thuận

Bảo vệ dự án tại- Sở Ninh Thuận

Bảo vệ dự án tại- Sở Ninh Thuận. Ảnh: Tùng lập dự án