Bảo vệ dự án tại Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

Bảo vệ dự án tại Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

Bảo vệ dự án tại Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long. Ảnh: Tùng lập dự án