Bảo vệ dự an tại Viện nghiên cứu Bông

Bảo vệ dự an tại Viện nghiên cứu Bông

Bảo vệ dự an tại Viện nghiên cứu Bông. Ảnh: Tùng lập dự án