Bảo vệ dự án tại UBND tỉnh Bình Dương

Bảo vệ dự án tại UBND tỉnh Bình Dương

Bảo vệ dự án tại UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Tùng lập dự án