Công bố quy hoạch rau tỉnh Tây Ninh

Công bố quy hoạch rau tỉnh Tây Ninh

Công bố quy hoạch rau tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tùng lập dự án