Bảo vệ đề án cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Tây Ninh

Bảo vệ đề án cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Tây Ninh

Bảo vệ đề án cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tùng lập dự án