Nhà máy sản xuất bột giấy Gia Lai

lập dự án, Nhà máy sản xuất bột giấy Gia Lai, lapduandautu

Mô tả sơ bộ thông tin dự án

Tên dự án : Nhà máy sản xuất bột giấy Gia Lai
Địa điểm xây dựng : tỉnh Gia Lai
Diện tích : 2 ha
Mục tiêu đầu tư : Nhà máy sản xuất bột giấy công suất 25,500 tấn/năm
Mục đích đầu tư :
+ Đáp ứng nhu cầu thị trường về bột giấy.
+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai.
+ Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.
Tổng mức đầu tư : 134,142,840,000 đồng (Một trăm ba mươi bốn tỷ một trăm bốn mươi hai triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

Bảng: Tổng mức đầu tư

Đơn vị: 1,000 đồng

Hạng mục

Giá trị

I

Vốn cố định

96,316,411

1

Chi phí xây dựng

11,368,500

2

Chi phí thiết bị

52,800,000

3

Chi phí quản lý dự án

1,158,562

4

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2,440,555

5

Chi phí khác

560,800

6

Chi phí dự phòng

3,416,421

7

Giá trị quyền sử dụng đất

14,000,000

8

Lãi vay trong thời gian xây dựng

10,571,573

II

Vốn lưu động

44,811,241

Tổng cộng

141,127,652

Phân tích các chỉ số tài chính:                       Đơn vị: 1000 đồng

Tổng doanh thu

13,465,745,958

Tổng EBIT

1,492,291,678

Tổng EBT

1,465,869,322

Tổng EAT

1,143,378,071

Hệ số EBT / doanh thu

0.11

Hệ số EAT / doanh thu

0.08

Doanh thu bình quân

673,287,298

Lợi nhuận trước thuế bình quân

73,293,466

Lợi nhuận sau thuế bình quân

57,168,904

 

Ghi chú:

EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay

EBT: Lơi nhuận trước thuế đã bao gồm lãi vay

EAT: Lợi nhuận sau thuế.

Tổng doanh thu sau 20 năm hoạt động: 13,465,745,958,000 đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,465,869,322,000 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 1,143,378,071,000 đồng.

Doanh thu bình quân/năm hoạt động: 673,287,298,000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế bình quân: 73,293,466,000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế bình quân: 57,168,904,000 đồng.

Hệ số EBT/doanh thu là 0.11 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.11 đồng lợi nhuận trước thuế.

Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội 

Dự án “ Nhà máy sản xuất bột giấy Gia Lai” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư;
Qua phân tích về hiệu quả đầu tư, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV(TIPV)= 73,687,978,000 đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 26.9 % ; thời gian hoà vốn sau 4 năm 5 tháng. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho cả nước